VISTA

Virtual sea trial by simulating complex marine operations

Vard logo Fedem Technology logo
MARINTEK logo SINTEF logo

Virtual sea trial by simulating complex marine operations (VISTA) har som formål å utvikle en innovativ, integrert programvarepakke for design av fremtidens skip. Prosjektet vil gi Vards skipsdesignere muligheten til å hurtig simulere, analysere og sammenligne ytelsen til komplette skipssystem, både med tanke på spesifikke operasjoner og i et livsløpsperspektiv.

Om prosjektet

VISTA er et innovasjonsprosjekt ledet av Vard, hvor FoU-arbeidet utføres av et konsortium bestående av ingeniører og forskere fra Vard, Fedem Technology, MARINTEK og SINTEF Fiskeri og havbruk. Prosjektet er delfinansiert av Forskningsrådet (prosjektnummer 235482) gjennom programmet MAROFF.

Bakgrunn og formål

Simulering har blitt et veldig viktig verktøy innen de aller fleste deler av det marinteknologiske feltet, på lik linje med andre grener innen ingeniørvitenskapen. Enten det er snakk om hydrodynamikk, kraftverksteknikk eller kontrollsystemer – for å nevne noen få av de mange domenene involvert i skipsdesign – så benyttes simulering til både design, testing, forskning og utvikling.

Dessverre er det slik i dag at det oftest kun er spesialistene innenfor hvert fagfelt som forstår og kan gjøre seg nytte av simuleringsverktøyene. I tillegg benyttes gjerne forskjellig simuleringsprogramvare innen ulike fagområder og ulike bedrifter, og det finnes ingen etablert standardmåte å koble sammen disse verktøyene på.

Dette gjør det vanskelig for generalisten – skipsdesigneren – å bruke simulering som et verktøy direkte i sitt arbeid. Det kompliserer også samarbeid mellom fagfeltene, og gjør at de ulike systemene som finnes ombord i et skip i dag ofte designes og optimaliseres separat. Siden disse systemene konkurrerer om den samme begrensede energien og plassen på et skip risikerer man da at enkelte systemer optimaliseres på bekostning av andre.

VISTA har som mål å endre på dette. Prosjektet utvikler en simuleringsbasert programvare spesielt for skipsdesignere, som i korte trekk skal gjøre det mulig å konfigurere et "virtuelt skip" og analysere dets egenskaper ved numerisk simulering av ulike scenarier som representerer skipets forventede bruksmønster – uten krav om ekspertkunnskap innenfor hvert spesialområde.

Programvaren

Programvaren som utvikles i VISTA har fått navnet VISTA Workbench. Den vil tilby et intuitivt, grafisk brukergrensesnitt der designeren kan velge ulike skipskomponenter – skrog, kraftverk, propulsjonsenheter, dekksmaskineri, kontrollsystemer og så videre – fra en database og konfigurere dem etter behov. Den konfigurerte skipsmodellen kan så testes i ulike simulerte scenarier. Scenariene kan beskrive spesifikke operasjoner som foregår over noen timer, og ha som formål å avdekke skipets evne og egnethet til å utføre disse operasjonene, eller de kan være basert på drift av skipet over flere år, med formål om å estimere forventet energiforbruk og andre livsløpskostnader. Basert på simuleringsresultatene vil Workbench gjøre analyser av ytelse, energiforbruk, operabilitet, sikkerhetsaspekter og mye mer.

VISTA-moduler
Moduler i VISTA-programvaren

VISTA baseres på de åpne standardene, metodene og programvare for sammenkobling av modeller og simuleringsverktøy som utvikles i det parallelle forskningsprosjektet Virtual Prototyping of Maritime Systems and Operations (ViProMa). Dermed vil Workbench ikke bare være et designverktøy, men også en samarbeidsplattform som knytter sammen ulike fagområder og aktører i den marine næringen – fra forskning og utvikling til skipsdesignere og utstyrsleverandører.

Status

Utviklingen av Workbench er nå i sluttfasen, og prosjektet går fra sommeren 2016 over i en test- og verifiseringsfase. Da skal Vards skipsdesignere teste programvaren, og simuleringene og analysene skal verifiseres mot faktiske måledata fra Vard-fartøy.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Henning Borgen
Vice President, Hydro Department
Vard Design AS
(+47) 70 21 05 90
henning.borgen@vard.com
Teknisk kontakt Lars Tandle Kyllingstad
Forsker
SINTEF Fiskeri og havbruk AS
(+47) 402 33 221
lars.kyllingstad@sintef.no